ผู้บริหาร (Executives)

Power of possibilities

คุณเอมอร ศรีวัฒนประภา

ประธานกรรมการ

คุณวรมาศ ศรีวัฒนประภา

รองประธานกรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่ด้านการตลาด

คุณสมบัตร เดชาพานิชกุล

รองประธานกรรมการ และรักษาการประธานเจ้าหน้าที่ด้านปฏิบัติการ

คุณอัยยวัฒน์ ศรีวัฒนประภา

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มบริษัท คิง เพาเวอร์

คุณรวิ อิทธิระวิวงศ์

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท มัลติพลาย บาย เอท จำกัด

คุณพันทิตา แซ่เอ็ง

ประธานเจ้าหน้าที่ด้านการเงิน

คุณพรอนันต์ เกิดประเสริฐ

ประธานเจ้าหน้าที่ด้านการลงทุน

Mr. Antares Cheng

ประธานเจ้าหน้าที่ด้านการพาณิชย์

ดร.ลิสา พัทธ์วิวัฒน์ศิริ

ประธานเจ้าหน้าที่ด้านดิจิทัล

คุณอภิเชษฐ์ ศรีวัฒนประภา

ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่ด้านปฏิบัติการ
และรักษาการประธานเจ้าหน้าที่ด้านการสนับสนุนองค์กร

คุณอรุณรุ่ง ศรีวัฒนประภา

ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่ด้านการลงทุน

คุณศิริพร อารยะฐากูร

ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่ด้านปฏิบัติการ

คุณเพ็ญรุ่ง จินตนามณีรัตน์

รองประธานเจ้าหน้าที่สายงานปฏิบัติการร้านค้าในเมือง

คุณศิริเพ็ญ เนียมเจริญ

รองประธานเจ้าหน้าที่สายงานบัญชี

คุณกิติมา ปวเรศกุล

รองประธานเจ้าหน้าที่สายงานการเงิน

คุณโชคชัย รักศรีอักษร

รองประธานเจ้าหน้าที่สายงานบริหารงานบุคคล

คุณวีรเกียรติ เศรษฐชาตนันท์

รองประธานเจ้าหน้าที่สายงานเซนเตอร์ออฟเอกเซลเลนซ์

คุณเชิงชาย เรืองฤทธิ์

รองประธานเจ้าหน้าที่สายงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

คุณนุชนินทร์ วิริยะธารากิจ

รองประธานเจ้าหน้าที่สายงานจัดซื้อสินค้า

คุณพรทิพย์ ตั้งจิตเจริญพณิช

รองประธานเจ้าหน้าที่สายงานโลจิสติกส์

คุณธีรชาติ ธนสารกิจ

รองประธานเจ้าหน้าที่สายงานภาพลักษณ์
และสื่อสารองค์กร

คุณปรานต์ชญาน์ อภิลัคนานุวัต

รองประธานเจ้าหน้าที่สายงานการตลาด

คุณสุดา ศุภประสิทธิพันธ์

กรรมการผู้จัดการ บริษัท คิง เพาเวอร์ ดิวตี้ฟรี

คุณสุลัดดา สีเล

กรรมการผู้จัดการ บริษัท คิง เพาเวอร์ แท็กซ์ฟรี

คุณปิยา แชทแมน

กรรมการผู้จัดการ บริษัท คิง เพาเวอร์ ดีเวลลอปเม้นท์

คุณจินดิต เจริญสุดใจ

กรรมการผู้จัดการ บริษัท คิง เพาเวอร์ สุวรรณภูมิ

คุณอรพิมล รักศรีอักษร

รักษาการประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท คิง เพาเวอร์ คลิก จำกัด

Mr. Marc Paul Begassat

กรรมการผู้จัดการ บริษัท คิง เพาเวอร์ มหานคร

Mr. Ulhas Shetty

ผู้จัดการทั่วไปโรงแรมพูลแมน คิง เพาเวอร์ กรุงเทพ

กลับสู่ด้านบน